عملکرد شورای شهر زاهدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
% ۷۶.۲
متوسط
% ۹.۳
خوب
% ۱۴.۵