عملکرد شورای شهر زاهدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
% ۷۶
متوسط
% ۹.۴
خوب
% ۱۴.۶