عملکرد شورای شهر زاهدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
% ۷۶.۱
متوسط
% ۹.۴
خوب
% ۱۴.۶