عملکرد شورای شهر زاهدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
% ۷۶
متوسط
% ۹.۲
خوب
% ۱۴.۹