به نظر شما علت اصلی افزایش قیمت کالا در ایران چیست؟
ضعف مدیریت دولت
% ۳۳.۳
عدم برخود دستگاه قضایی با متخلفان
% ۶۶.۷
سکوت و بیتفاوتی جامعه
% ۰
همه موارد
% ۰